Şura İsminin Anlamı Nedir? Şura İsmi Kur’an’da Geçer Mi, TDK Lügat Anlamı Ne Demek?

Şura İsminin Anlamı Nedir? 
Hem hanım hem de adam adı olarak kullanılan şura kelimesi danışmak, düşünce yürütmek, toplumun genelini ilgilendiren bir mevzuda ortaklaşa karar almak anlamına gelir. Hz. Muhammed, birçok kez Müslümanların, belli başlı mevzularda birbirlerine danışmalarını öğütlemiştir. 
Şura adında olan toplantılarda hepimiz fikirlerini özgürce söyleyebilir ve oylamaya katılabilir. 
Şura İsmi Kur’an’da Geçer mi? 
Toplam 53 ayetten oluşan Şura Suresi, Fussilet Suresinden sonrasında nazil olmuştur. Surenin ilk ayeti ”Ha – Mim”, ikinci ayeti ”Ayn – Sin – Kaf” harflerinden oluşur. Bu sure Tanrı’ın Fatır, Gafur, Şekur, Hamid, Veli ve Kadir adları geçer.  Surenin 18. ayetinde kıyamete inanmayan kafirlerin ve münafıkların kıyametin çabucak gelmesini istedikleri ve gafil oldukları bildirilir. 22. ayette ise Tanrı’ı ve peygamberleri inkar edenlerin, dünya hayatında kazandıklarının ahirette hiçbir yarar sağlamayacağından bahsedilir. 
Öteki birçok surede olduğu benzer biçimde Şura Suresinde de insanların nankör ve unutkan oldukları bildirilir. 50. ve 51. ayette ise Tanrı’ın sıfatlarından bahsedilir. Bu surede Tanrı’ın insanlarla bir tek perde arkasından ve vahiy yöntemiyle konuşmuş olduğu yazar. 
Şura TDK Lügat Anlamı Ne Demek? 
Şura adı, istişare etmek, düşünce danışmak ve informasyon alışverişinde bulunmak anlama gelir. 
İslam Devletinde ilk şura, Hz. Ömer’in halife olduğu dönemde kurulmuştur. Ehlül Hal Ve’l Akd adındaki şura, 6 kişiden oluşmaktadır. Ehlül Hal Ve’l Akd, meclis başkanını seçme ve azletme yetkisine haizdir. 
Şura isminin yer almış olduğu tamlamalar ve terimlerden bazıları şunlardır: 
1- Meclis-i Şura – Danışma Meclisi
 2- Şura-yı Devlet – Tüzüklerin incelenip karara bağlandığı resmi kurum, danıştay 

Son Dakika Haberler